MESURA I PROPORCIÓ EN LES FORMES
Mesura i Proporció en les formes > Conceptes > L'acotació

 

L'ACOTACIÓ
 

 

  • Acotar un dibuix consisteix a afegir-hi traçats, xifres i signes que indiquin les mesures de l'objecte real.

 

 

 

 

Elements d'acotació:

- Línies de cota: són paral.leles a la part del contorn que acoten i tenen la mateixa longitud.

- Línies auxiliars de cota: són perpendiculars als extrems del contorn que s'acota.

- Xifres de cota: informen de la grandària real de la part acotada. S'escriuen paral.leles a la seva línia de cota, al damunt o interrompent-la.

- Signes i símbols: es col.loquen dues fletxes en els extrems de les línies de cota. En dibuixos ràpids les fletxes es substitueixen per petits traços inclinats. I els símbols col.locats al costat d'una acotació indiquen que la planta és circular o quadrada, si es tracta d'un radi o diàmetre,etc.

 

Arrossega el ratolí per sobre el dibuix

  • Un croquis acotat és una descripció gràfica de les formes i les mesures d'un objecte feta de manera ràpida. S'ha de dibuixar a mà alçada i a partir del croquis acotat es representa l'objecte en net i a escala utilitzant els estris de dibuix.

 

Arrossega el ratolí per sobre les paraules

 

/)/)/) > L'Acotació