Composició Consell Escolar

Ràtio: 3 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

DOCENTS

Antònia Jurado

Pere Julià

Meritxell Ferreiro

Noemi Morales

Jordi Franch

Anna Casas

Ferran Aluja

Sergio Altamirano

 PARES

Elisabet Martín

David López

Gemma Mata

Montse Guzman

Josep Cayuela

Anna Solé                          

REPRESENTANT AMPA

Ramon Rigol

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àngels Canals

PERSONAL NO DOCENT

Mercè Cuscó

ALUMNES

Gabril Roncero

Gerard Arranz

EQUIP DIRECTIU

Josep Maria Esteve

Imma Masana                                 

Laura Becerra

Glòria Cid (sense vot)

Anna Guilera (sense vot)

Funcions del Consell Escolar de Centre

1.  Formular propostes a l'equip directiu sobre la programació  anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l'organització docent.
2.  Elaborar informes, a petició de l'administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat
3.  Participar en el procés d'admissió d'alumnes i vetllar perquè es realitzi segons marca la llei.
5.  Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s'atenguin a la llei vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin aconductes de l'alumnat que  perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s'escau, les mesures oportunes.
6.  Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
7.  Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l'obtenció de recursos complementaris d'acord amb el que estableix l'article 122.3.
8.  Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres,    entitats   i organismes.
9.  Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de l'avaluació del centre que faci l'administració educativa.
10. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l'equip directiu. Si s'escau, amb l'acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
11. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
12. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l'administració educativa
13. L'establiment del nombre total de representants de cada sector en el consell escolar, tot respectant els criteris generals.
14. Elecció dels representants, un d'entre els quals haurà de ser del sector dels pares i mares, per a la nova comissió de selecció de director
15. Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d'activitats extraescolars i complementàries, en virtut d'allò que disposin les Administracions educatives.

Hi ha 52 convidats/des i cap membre en línia